tamara_prevedrar_logo

Povjerljivost

Vaša privatnost i pravo na povjerljivost zaštićeni su Kodeksom etike psihološke djelatnosti te Etičkim kodeksom DGIPH-a te SPUH-a.

Informacije o Vama, Vašem posjetu te tretmanu ne mogu dati nikome bez Vašeg pismenog pristanka osim u izvanrednim okolnostima kada bi zadržavanje informacije moglo rezultirati očitom opasnošću po samog klijenta ili po druge ljude.

Da bih održala kvalitetu usluga koje pružam, svoj rad redovito superviziram, odnosno raspravljam svoje profesionalne nedoumice s drugim kolegom psihologom/ psihoterapeutom. U tom slučaju ću podijeliti neke dijelove iz terapijskog procesa, no nikada neću dati podatke koje bi bilo tko mogao povezati s bilo kojim klijentom.

hr